مسائل متفرقه زکات

احکام زکاة: مسئله 2061

مسئله 2061: فقیر می‌تواند برای رفتن به حج و زیارت و مانند این‌ها زکات بگیرد، ولی اگر به مقدار خرج سالش زکات گرفته باشد، برای زیارت ومانند آن نمی‌تواند زکات

ادامه مطلب »

احکام زکاة: مسئله 2067

مسئله 2067: کسی که مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نکند می‌تواند برای معاش خود کسب کند، چنانچه تحصیل آن علم، واجب یا مستحب باشد می‌شود به او زکات

ادامه مطلب »

احکام زکاة: مسئله 2049

مسئله 2049: فقیری که نمی‌داند زکات بر انسان واجب نشده، اگر چیزی بابت زکات بگیرد و پیش او تلف شود، ضامن نیست و انسان نمی‌تواند عوض آن را بابت زکات

ادامه مطلب »