مستحبات و مکروهات تخلی

احکام طهارت: مسئله ۷۹

مسئله ۷۹: نشستن روبه‌روی خورشید و ماه در موقع تخلی مکروه است، ولی اگر عورت خود را به وسیله‌ای بپوشاند مکروه نیست. و نیز در موقع تخلی، نشستن روبه‌روی باد

ادامه مطلب »
سبد خرید