مصرف خمس

احکام خمس: مسئله 1927

مسئله 1927: کسی که از مستحق طلب‌کار است و می‌خواهد طلب خود را بابت خمس حساب کند، بنابر احتیاط واجب باید خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت

ادامه مطلب »

احکام خمس: مسئله 1928

مسئله 1928: مستحق نمی‌تواند خمس را بگیرد و به خمس دهنده ببخشد، ولی کسی که مقدار زیادی خمس بدهکار است و فقیر شده و امید دارا شدنش هم نمی‌رود و

ادامه مطلب »

احکام خمس: مسئله 1918

مسئله 1918: کسی که زنش سیده است بنابر احتیاط واجب نباید به‌او خمس بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند، ولی اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد و

ادامه مطلب »

احکام خمس: مسئله 1919

مسئله 1919: اگر مخارج سیده‌ای که زوجه انسان نیست بر انسان واجب باشد بنابر احتیاط واجب، نمی‌تواند از خمس خوراک و پوشاک او را بدهد، ولی اگر مقداری خمس ملک

ادامه مطلب »

احکام خمس: مسئله 1922

مسئله 1922: اگر در شهر انسان سید مستحقی نباشد و احتمال هم ندهد که پیدا شود، یا نگه‌داری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن نباشد، باید خمس را به شهر

ادامه مطلب »

احکام خمس: مسئله 1923

مسئله 1923: هر گاه در شهر خودش مستحقی نباشد ولی احتمال دهد که پیدا شود اگر چه نگه‌داری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن باشد می‌تواند خمس را به شهر

ادامه مطلب »
سبد خرید