مصرف زکات فطره

احکام زکاه: مسئله ۲۰۹۳

مسئله ۲۰۹۳: فقیری که فطره به او می‌دهند، لازم نیست عادل باشد ولی احتیاط واجب آن است که به شراب‌خوار و بی‌نماز و کسی که آشکارا معصیت کبیره می‌کند فطره

ادامه مطلب »
سبد خرید