مصرف زکات فطره

احکام زکاه: مسئله 2098

مسئله 2098: مستحب است در دادن زکات فطره، خویشان فقیر خود را بر دیگران مقدم دارد و بعد همسایگان فقیر را، بعد اهل علم فقیر را، ولی اگر دیگران از

ادامه مطلب »

احکام زکاه: مسئله 2093

مسئله 2093: فقیری که فطره به او می‌دهند، لازم نیست عادل باشد ولی احتیاط واجب آن است که به شراب‌خوار و بی‌نماز و کسی که آشکارا معصیت کبیره می‌کند فطره

ادامه مطلب »
سبد خرید