مصرف زکات

احکام زکاه: مسئله 2018

مسئله 2018: مسافری که در سفر درمانده شده و زکات گرفته بعد از آن که به وطنش رسید، اگر چیزی از زکات زیاد آمده باشد، در صورتی‌که بدون مشقت نتواند

ادامه مطلب »

احکام زکاه: مسئله 2014

مسئله 2014: کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد اگر چه مخارج سال خود را داشته باشد، می‌تواند برای دادن قرض خود زکات بگیرد ولی باید مالی

ادامه مطلب »

احکام زکاه: مسئله 2015

مسئله 2015: اگر به کسی که بدهکار است ونمی‌تواند بدهی خود را بدهد زکات بدهد، بعد بفهمد قرض را در معصیت مصرف کرده، چنانچه آن بدهکار فقیر باشد، و بنا

ادامه مطلب »

احکام زکاه: مسئله 2017

مسئله 2017: مسافری که خرجی او تمام شده، یا مرکبش از کار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصیت نباشد ونتواند با قرض کردن یا فروختن چیزی خود را به مقصد

ادامه مطلب »

احکام زکاه: مسئله 2005

مسئله 2005: صنعتگر یا مالک یا تاجری که در آمد او از مخارج سالش کمتر است، می‌تواند برای کسری مخارجش زکات بگیرد. و لازم نیست ابزار کار یا ملک یا

ادامه مطلب »

احکام زکاه: مسئله 2006

مسئله 2006: فقیری که خرج سال خود و عیالاتش را ندارد، اگر خانه‌ای دارد که ملک او است و در آن نشسته، یا مال سواری دارد، چنانچه بدون این‌ها نتواند

ادامه مطلب »
سبد خرید