مصرف زکات

احکام زکاه: مسئله ۲۰۰۷

مسئله ۲۰۰۷: فقیری که یاد گرفتن صنعت برای او مشکل نیست، بنابر احتیاط واجب باید یاد بگیرد و با گرفتن زکات زندگی نکند، ولی تا وقتی مشغول یاد گرفتن است،

ادامه مطلب »
سبد خرید