مصرف زکات

احکام زکاه: مسئله 2018

مسئله 2018: مسافری که در سفر درمانده شده و زکات گرفته بعد از آن که به وطنش رسید، اگر چیزی از زکات زیاد آمده باشد، در صورتی‌که بدون مشقت نتواند

ادامه مطلب »

احکام زکاه: مسئله 2006

مسئله 2006: فقیری که خرج سال خود و عیالاتش را ندارد، اگر خانه‌ای دارد که ملک او است و در آن نشسته، یا مال سواری دارد، چنانچه بدون این‌ها نتواند

ادامه مطلب »

احکام زکاه: مسئله 2007

مسئله 2007: فقیری که یاد گرفتن صنعت برای او مشکل نیست، بنابر احتیاط واجب باید یاد بگیرد و با گرفتن زکات زندگی نکند، ولی تا وقتی مشغول یاد گرفتن است،

ادامه مطلب »

احکام زکاه: مسئله 2009

مسئله 2009: کسی که می‌گوید فقیرم و قبلاً فقیر نبوده، یا معلوم نیست فقیر بوده یا نه، اگر از ظاهر حالش اطمینان پیدا شود که فقیر است می‌شود به او

ادامه مطلب »

احکام زکاه: مسئله 2014

مسئله 2014: کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد اگر چه مخارج سال خود را داشته باشد، می‌تواند برای دادن قرض خود زکات بگیرد ولی باید مالی

ادامه مطلب »

احکام زکاه: مسئله 2015

مسئله 2015: اگر به کسی که بدهکار است ونمی‌تواند بدهی خود را بدهد زکات بدهد، بعد بفهمد قرض را در معصیت مصرف کرده، چنانچه آن بدهکار فقیر باشد، و بنا

ادامه مطلب »
سبد خرید