مقدمه

مقدمه > : مسئله ۲

مسئله ۲: وجوب حج، بر شخص مستطیع فوری است، یعنی واجب است در سال اول استطاعت به جا آورد و تأخیر آن جایز نیست و در صورت تأخیر، واجب است

ادامه مطلب »

مقدمه > : مسئله ۳

مسئله ۳: اگر درک حج، بعد از حصول استطاعت، متوقف بر مقدماتی مثل سفر و تهیه‌ی اسباب آن باشد، تحصیل آن واجب است به طوری که در همان سال به

ادامه مطلب »
سبد خرید