مواردی که لازم نیست بدن و لباس نمازگزار پاک باشد

احکام نماز: مسئله 862

مسئله 862: احتیاط آن است که چیز نجسی که با آن می‌شود عورت را پوشاند همراه نمازگزار نباشد، ولی کسی که این مسأله را نمی‌دانسته و مثلاً مدتی این طور

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 861

مسئله 861: اگر لباس‌های کوچک نمازگزار مثل عرقچین و جوراب که نمی‌شود با آنها عورت را پوشاند نجس باشد، چنانچه از مردار و حیوان حرام گوشت درست نشده باشد، نماز

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 848

مسئله 848: در سه صورت که تفصیل آنها بعداً گفته می‌شود، اگر بدن یا لباس نمازگزار نجس باشد، نماز او صحیح است: اول آن که به‌واسطه زخم یا جراحت یا

ادامه مطلب »
سبد خرید