مواردی که مستحب است انسان از کارهایی که روزه را باطل می‌کند خودداری نماید

احکام روزه: مسئله 1805

مسئله 1805: برای شش نفر مستحب است در ماه رمضان اگر چه روزه نیستند از کاری که روزه را باطل می‌کند خودداری نمایند: اوّل- مسافری که در سفر کاری که

ادامه مطلب »

احکام روزه: مسئله 1806

مسئله 1806: مستحب است روزه‌دار نماز مغرب وعشا را پیش‌از افطار کردن بخواند. ولی اگر کسی منتظر او است یا میل زیادی به غذا دارد که نمی‌تواند با حضور قلب

ادامه مطلب »