موالات

احکام نماز: مسئله 1115

مسئله 1115: اگر در نماز عمدا بین حرفها یا کلمات فاصله بیندازد و فاصله به‌قدری نباشد که صورت نماز از بین برود، بنابر احتیاط واجب نمازش باطل می‌شود و اگر

ادامه مطلب »