مکان نمازگزار

احکام نماز: مسئله 895

مسئله 895: نماز در حرم امامان علیهم‌السلام مستحب، بلکه بهتر از مسجد است و نماز در حرم مطهر حضرت امیر الموءمنین علیه السلام برابر دویست هزار نماز است.

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 906

مسئله 906: بردن عین نجس مانند خون در مسجد اگر بی‌احترامی به مسجد باشد حرام است، و همچنین بردن چیزی که نجس شده، درصورتی که بی‌احترامی به مسجد باشد حرام

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 896

مسئله 896: زیاد رفتن به مسجد و رفتن در مسجدی که نمازگزار ندارد مستحب است و همسایه مسجد اگر عذری نداشته باشد، مکروه است در غیر مسجد نماز بخواند.

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 907

مسئله 907: اگر مسجد را برای روضه‌خوانی چادر بزنند وفرش کنند وسیاهی بکوبند و اسباب چای در آن ببرند، درصورتی‌که این کارها به مسجد ضرر نرساند و مانع نماز خواندن

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 908

مسئله 908: بنابر احتیاط واجب مسجد را به طلا نباید زینت نمایند و همچنین نباید صورت چیزهایی که مثل انسان و حیوان روح دارد در مسجد نقش کنند، و نقاشی

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 899

مسئله 899: کسی که در محل عبور مردم نماز می‌خواند، یا کسی روبه‌روی او است، مستحب است در جلوی محل سجده خود چیزی نظیر تسبح بگذارد که میان او و

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 910

مسئله 910: فروختن در و پنجره و چیزهای دیگر مسجد حرام است و اگر مسجد خراب شود، باید آنها را صرف تعمیر همان مسجد کنند، و چنانچه به‌درد آن مسجد

ادامه مطلب »