نمازهای مستحب

احکام نماز: مسئله 775

مسئله 775: یکی از نمازهای مستحبی نماز غُفَیله است که بین نماز مغرب و عشا خوانده می‌شود و وقت آن بنا بر احتیاط مستحب – بعد از نماز مغرب است

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 764

مسئله 764: نمازهای مستحبی زیاد است و آنها را نافله گویند و بین نمازهای مستحبی به خواندن نافله‌های شبانه روز بیشتر سفارش شده و آنها را در غیر روز جمعه

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 766

مسئله 766: نمازهای نافله را می‌شود نشسته خواند، ولی بهتر است دو رکعت نماز نافله نشسته را یک رکعت حساب کند، مثلاً کسی که می‌خواهد نافله ظهر را که هشت

ادامه مطلب »
سبد خرید