نمازهای مستحب

احکام نماز: مسئله ۷۶۴

مسئله ۷۶۴: نمازهای مستحبی زیاد است و آنها را نافله گویند و بین نمازهای مستحبی به خواندن نافله‌های شبانه روز بیشتر سفارش شده و آنها را در غیر روز جمعه

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۷۶۶

مسئله ۷۶۶: نمازهای نافله را می‌شود نشسته خواند، ولی بهتر است دو رکعت نماز نافله نشسته را یک رکعت حساب کند، مثلاً کسی که می‌خواهد نافله ظهر را که هشت

ادامه مطلب »
سبد خرید