نمازهای واجب

احکام نماز: مسئله 761

مسئله 761: اگر انسان نمازی را که خوانده احتیاطاً دوباره بخواند و در بین نماز یادش بیاید، نمازی را که باید پیش از آن بخواند نخوانده است، نمی‌تواند نیت را

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 763

مسئله 763: اگر وقت نماز ادا وسعت داشته باشد، انسان می‌تواند در بین نماز نیت را به نماز قضا برگرداند، ولی باید برگرداندن نیت، به نماز قضا ممکن باشد، واگر

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 738

مسئله 738: اگر پیش از خواندن نماز مغرب، سهوا مشغول نماز عشا شود و در بین نماز بفهمد که اشتباه کرده، چنانچه تمام آنچه را خوانده یا مقداری از آن

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 740

مسئله 740: اگر از روی معصیت، یا به‌واسطه عذری نماز مغرب یا نماز عشا را تا نصف شب نخواند، بنابر احتیاط واجب، باید تا قبل از اذان صبح، بدون این

ادامه مطلب »