نمازهای واجب

احکام نماز: مسئله ۷۶۱

مسئله ۷۶۱: اگر انسان نمازی را که خوانده احتیاطاً دوباره بخواند و در بین نماز یادش بیاید، نمازی را که باید پیش از آن بخواند نخوانده است، نمی‌تواند نیت را

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۷۶۳

مسئله ۷۶۳: اگر وقت نماز ادا وسعت داشته باشد، انسان می‌تواند در بین نماز نیت را به نماز قضا برگرداند، ولی باید برگرداندن نیت، به نماز قضا ممکن باشد، واگر

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۷۵۴

مسئله ۷۵۴: اگر وقت نماز وسعت دارد وطلب‌کار هم طلب خود را مطالبه می‌کند، در صورتی که ممکن است باید اول قرض خود را بدهد، بعد نماز بخواند، همچنین است

ادامه مطلب »
Shopping Cart