نماز آیات

احکام نماز: مسئله 1547

مسئله 1547: نماز آیات که دستور آن بعداً گفته خواهد شد، به واسطه چهار چیز واجب می‌شود: اول گرفتن خورشید، دوم گرفتن ماه، اگر چه مقدار کمی از آنها گرفته

ادامه مطلب »