نماز آیات

احكام نماز استفتاء 318

اگر مکلّف در نماز آیات به امام جماعتی اقتدا کند که «بسم الله» اوّل هر سوره را آیه می‌داند، ولی این شخص مقلّد مرجعی است که «بسم الله» ابتدای هر

ادامه مطلب »