نماز جمعه

احکام نماز: مسئله 1541

مسئله 1541: اگر در جایی نماز جمعه برگزار شد نباید در فاصله‌ای کمتر از یک فرسخ شرعی نماز جمعه دیگری منعقد شود. پس اگر با فاصله یک فرسخ شرعی دو

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1524

مسئله 1524: احتیاط مستحب آن است که امام در حال خطبه سخنی غیر مربوط به خطبه‌ها نگوید البته در فاصله بین خطبه‌ها و نماز، سخن گفتن بلامانع است.

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1535

مسئله 1535: اگر مأمومین پس از اتمام خطبه‌ها و شروع نماز امام، از اقتدا به او خود داری کنند و امام را تتنها بگذارد نماز جمعه منعقد نشده و باطل

ادامه مطلب »