نماز قضای پدر که بر پسر بزرگتر واجب است

احکام نماز: مسئله 1390

مسئله 1390: اگر پدر نماز و روزه خود را به جا نیاورده باشد، چنانچه از روی نافرمانی ترک نکرده و می‌توانسته قضا کند، بر پسر بزرگتر واجب است که بعد

ادامه مطلب »