نماز قضا

احکام نماز: مسئله 1383

مسئله 1383: کسی که چند نماز از او قضا شده و شماره آنها را نمی‌داند مثلاً نمی‌داند چهار تا بوده یا پنج تا، چنانچه مقدار کمتر را بخواند کافی است

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1385

مسئله 1385: کسی که می‌داند یک نماز چهار رکعتی نخوانده و نمی‌داند نماز ظهر است یا عصر است یا عشا، اگر یک نماز چهار رکعتی بخواند به نیت قضای نمازی

ادامه مطلب »