نماز قضا

احكام نماز استفتاء 295

به علت ناراحتی اعصاب و روان طبق نظر پزشک ناگزیر به استفاده از داروهای آرام‌بخش و خواب‌آور هستم و به همین جهت برای نماز صبح در خواب می‌مانم. با توجه

ادامه مطلب »

احكام نماز استفتاء 297

در سال‌های اوّل تکلیف، نمازها و روزه‌هایی از من فوت شده است که تعداد آن را نمی‌دانم و نمی‌توانم هم محاسبه کنم. در حال حاضر نیز به علّت بیماری قادر

ادامه مطلب »