وقت نماز ظهر و عصر

احکام نماز: مسئله 729

مسئله 729: اگر چوب یا چیزی مانند آن را، راست در زمین هموار فرو برند، صبح که خورشید بیرون می‌آید، سایه آن به‌طرف مغرب می‌افتد، و هر چه آفتاب بالا

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 732

مسئله 732: اگر پیش از خواندن نماز ظهر، سهوا مشغول نماز عصر شود، ودر بین نماز بفهمد اشتباه کرده است، چنانچه در وقت مشترک باشد، باید نیت را به نماز

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 733

مسئله 733: در روز جمعه انسان می‌تواند به جای نماز ظهر دو رکعت نماز جمعه بخواند، ولی بهتر آن است که نماز جمعه بخواند و احتیاط مستحب آن است که

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 734

مسئله 734: احتیاط واجب آن است که نماز جمعه را از موقعی که عرفاً اول ظهر می‌گویند تأخیر نیندازد واگر از اوایل ظهر تأخیر افتاد، به جای نماز جمعه نماز

ادامه مطلب »