پوشانیدن بدن در نماز

احکام نماز: مسئله 790

مسئله 790: موقعی که انسان قضای سجده فراموش شده یا تشهد فراموش شده را به جا می‌آورد، بلکه بنابر احتیاط واجب در موقع سجده سهو هم، باید خود را مثل

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 791

مسئله 791: اگر انسان عمدا، در نماز عورتش را نپوشاند، نمازش باطل است، بلکه اگر از روی ندانستن مسأله هم باشد، بنابر احتیاط واجب باید نمازش را دوباره بخواند.

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 792

مسئله 792: اگر در بین نماز بفهمد که عورتش پیدا است، باید آن را بپوشاند و چنانچه پوشاندن عورت زیاد طول بکشد، احتیاط واجب آن است که نماز را تمام

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 793

مسئله 793: اگر در حال ایستاده، لباسش عورت او را میپوشاند ولی ممکن است در حال دیگر، مثلاً در حال رکوع و سجود نپوشاند، چنانچه موقعی که عورت او پیدا

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 794

مسئله 794: انسان می‌تواند در نماز خود را به علف و برگ درختان بپوشاند؛ ولی احتیاط مستحب آن است موقعی خود را با این‌ها بپوشاند که چیز دیگری نداشته باشد.

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 796

مسئله 796: اگر چیزی ندارد که در نماز خود را با آن بپوشاند چنانچه احتمال دهد که پیدا می‌کند، بنابر احتیاط واجب باید نماز را تأخیر بیندازد، و اگر چیزی

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 797

مسئله 797: کسی که می‌خواهد نماز بخواند، اگر برای پوشاندن خود حتی برگ درخت و علف نداشته باشد و احتمال ندهد، که تا آخر وقت چیزی پیدا کند که خود

ادامه مطلب »