پوشانیدن بدن در نماز

احکام نماز: مسئله ۷۹۰

مسئله ۷۹۰: موقعی که انسان قضای سجده فراموش شده یا تشهد فراموش شده را به جا می‌آورد، بلکه بنابر احتیاط واجب در موقع سجده سهو هم، باید خود را مثل

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۷۹۱

مسئله ۷۹۱: اگر انسان عمدا، در نماز عورتش را نپوشاند، نمازش باطل است، بلکه اگر از روی ندانستن مسأله هم باشد، بنابر احتیاط واجب باید نمازش را دوباره بخواند.

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۷۹۳

مسئله ۷۹۳: اگر در حال ایستاده، لباسش عورت او را میپوشاند ولی ممکن است در حال دیگر، مثلاً در حال رکوع و سجود نپوشاند، چنانچه موقعی که عورت او پیدا

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۷۹۴

مسئله ۷۹۴: انسان می‌تواند در نماز خود را به علف و برگ درختان بپوشاند؛ ولی احتیاط مستحب آن است موقعی خود را با این‌ها بپوشاند که چیز دیگری نداشته باشد.

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۷۹۶

مسئله ۷۹۶: اگر چیزی ندارد که در نماز خود را با آن بپوشاند چنانچه احتمال دهد که پیدا می‌کند، بنابر احتیاط واجب باید نماز را تأخیر بیندازد، و اگر چیزی

ادامه مطلب »
Shopping Cart