1- خوردن و آشامیدن

احکام روزه: مسئله ۱۶۳۷

مسئله ۱۶۳۷: اگر روزه‌دار به قدری تشنه شود که بترسد از تشنگی بمیرد می‌تواند به اندازه‌ای که از مردن نجات پیدا کند آب بیاشامد ولی روزه او باطل می‌شود، واگر

ادامه مطلب »

احکام روزه: مسئله ۱۶۳۸

مسئله ۱۶۳۸: جویدن غذا برای بچه یا پرنده و چشیدن غذا و مانند این‌ها که معمولاً به حلق نمی‌رسد، اگر چه اتفاقاً به حلق برسد، روزه را باطل نمی‌کند، ولی

ادامه مطلب »

احکام روزه: مسئله ۱۶۲۹

مسئله ۱۶۲۹: اگر روزه‌دار عمدا چیزی بخورد یا بیاشامد، روزه او باطل می‌شود، چه خوردن و آشامیدن آن چیز معمول باشد مثل نان و آب چه معمول نباشد مثل خاک

ادامه مطلب »

احکام روزه: مسئله ۱۶۳۲

مسئله ۱۶۳۲: داروهایی که انسان استعمال می‌کند، اگر خوردنی مثل قرص و کپسول و آشامیدنی مثل شربت باشد، اگر شخص روز دار استعمال کند، اگر چه هیچکدام از مبطلات روزه

ادامه مطلب »

احکام روزه: مسئله ۱۶۳۴

مسئله ۱۶۳۴: کسی که می‌خواهد روزه بگیرد، لازم نیست پیش از اذان دندان‌هایش را خلال کند، ولی اگر بداند غذایی که لای دندان مانده در روز فرو می‌رود چنانچه خلال

ادامه مطلب »
سبد خرید