1- خوردن و آشامیدن

احکام روزه: مسئله 1629

مسئله 1629: اگر روزه‌دار عمدا چیزی بخورد یا بیاشامد، روزه او باطل می‌شود، چه خوردن و آشامیدن آن چیز معمول باشد مثل نان و آب چه معمول نباشد مثل خاک

ادامه مطلب »

احکام روزه: مسئله 1630

مسئله 1630: اگر موقعی که مشغول غذا خوردن است بفهمد صبح شده، باید لقمه را از دهان بیرون آورد و چنانچه عمدا فرو برد روزه‌اش باطل است و به دستوری

ادامه مطلب »

احکام روزه: مسئله 1632

مسئله 1632: داروهایی که انسان استعمال می‌کند، اگر خوردنی مثل قرص و کپسول و آشامیدنی مثل شربت باشد، اگر شخص روز دار استعمال کند، اگر چه هیچکدام از مبطلات روزه

ادامه مطلب »

احکام روزه: مسئله 1634

مسئله 1634: کسی که می‌خواهد روزه بگیرد، لازم نیست پیش از اذان دندان‌هایش را خلال کند، ولی اگر بداند غذایی که لای دندان مانده در روز فرو می‌رود چنانچه خلال

ادامه مطلب »

احکام روزه: مسئله 1637

مسئله 1637: اگر روزه‌دار به قدری تشنه شود که بترسد از تشنگی بمیرد می‌تواند به اندازه‌ای که از مردن نجات پیدا کند آب بیاشامد ولی روزه او باطل می‌شود، واگر

ادامه مطلب »

احکام روزه: مسئله 1638

مسئله 1638: جویدن غذا برای بچه یا پرنده و چشیدن غذا و مانند این‌ها که معمولاً به حلق نمی‌رسد، اگر چه اتفاقاً به حلق برسد، روزه را باطل نمی‌کند، ولی

ادامه مطلب »

احکام روزه: مسئله 1639

مسئله 1639: انسان نمی‌تواند برای ضعف، روزه را بخورد، ولی اگر ضعف او به‌قدری است که معمولاً نمی‌شود آن را تحمل کرد، خوردن روزه اشکال ندارد.

ادامه مطلب »
سبد خرید