1- صاحب عادت وقتیه و عددیه

احکام طهارت: مسئله 486

مسئله 486: زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر بیشتر از ده روز خون ببیند، خونی که در روزهای عادت دیده اگر چه نشانه‌های حیض را نداشته باشد، حیض

ادامه مطلب »