10- فقاع

احکام طهارت: مسئله 115

مسئله 115: فقاع که از جو گرفته می‌شود و به آن آبجو می‌گویند نجس‌است، ولی آبی که به دستور طبیب از جو می‌گیرند و به آن ماء الشعیر می‌گویند پاک

ادامه مطلب »
سبد خرید