3- استمناء

احکام روزه: مسئله 1646

مسئله 1646: هرگاه روزه‌دار بداند که اگر در روز بخوابد محتلم می‌شود یعنی در خواب منی از او بیرون می‌آید، می‌تواند در روز بخوابد و چنانچه بخوابد و محتلم هم

ادامه مطلب »

احکام روزه: مسئله 1648

مسئله 1648: روزه‌داری که محتلم شده، می‌تواند بول کند وبه دستوری که در استبراء گفته شد، استبراء نماید، ولی اگر بداند به واسطه بول یا استبراء کردن باقیمانده منی از

ادامه مطلب »

احکام روزه: مسئله 1645

مسئله 1645: اگر بی‌اختیار منی از او بیرون آید، روزه‌اش باطل نیست. ولی اگر کاری کند که بر حسب عادت او بی‌اختیار منی از او بیرون آید، روزه‌اش باطل می‌شود.

ادامه مطلب »
سبد خرید