3- گنج

احکام خمس: مسئله 1886

مسئله 1886: اگر در زمینی که از دیگری خریده گنجی پیدا کند و بداند مال کسانی که قبلاً مالک آن زمین بوده‌اند نیست، مال خود او می‌شود و باید خمس

ادامه مطلب »

احکام خمس: مسئله 1889

مسئله 1889: اگر کسی حیوانی را بخرد و در شکم آن مالی پیدا کند چنانچه احتمال دهد که مال فروشنده است، بنابر احتیاط واجب باید به او خبر دهد، و

ادامه مطلب »
سبد خرید