4- مال حلال مخلوط به حرام

احکام خمس: مسئله 1890

مسئله 1890: اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام ومقدار آن، هیچ کدام معلوم

ادامه مطلب »

احکام خمس: مسئله 1892

مسئله 1892: اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، باید یکدیگر را راضی نمایند و چنانچه صاحب مال راضی نشود،

ادامه مطلب »

احکام خمس: مسئله 1893

مسئله 1893: اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، بنابر احتیاط مستحب مقداری را که می‌داند از خمس

ادامه مطلب »

احکام خمس: مسئله 1895

مسئله 1895: اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست،

ادامه مطلب »