4- مردار

احکام طهارت: مسئله 91

مسئله 91: پوست های مختصر لب و جاهای دیگر بدن که موقع افتادنشان رسیده اگر چه آنها را بکنند پاک است، ولی بنابر احتیاط واجب باید از پوستی که موقع

ادامه مطلب »