6- شک در نماز مستحبی

احکام نماز: مسئله 1193

مسئله 1193: اگر در شماره رکعت‌های نماز مستحبی شک کند، چنانچه طرف بیشتر شک نماز را باطل می‌کند، باید بنا را بر کمتر بگذارد، مثلاً اگر در نافله صبح شک

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1194

مسئله 1194: کم شدن رکن، بنابر احتیاط واجب، نافله را باطل می‌کند ولی زیاد شدن رکن، آن را باطل نمی‌کند، پس اگر یکی از کارهای نافله را فراموش کند و

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1198

مسئله 1198: اگر شک کند که نماز مستحبی را خوانده یا نه، چنانچه آن نماز مثل نماز جعفر طیار وقت معین نداشته باشد، بنا بگذارد که نخوانده است. همچنین است

ادامه مطلب »