6- شک در نماز مستحبی

احکام نماز: مسئله ۱۱۹۸

مسئله ۱۱۹۸: اگر شک کند که نماز مستحبی را خوانده یا نه، چنانچه آن نماز مثل نماز جعفر طیار وقت معین نداشته باشد، بنا بگذارد که نخوانده است. همچنین است

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۱۱۹۳

مسئله ۱۱۹۳: اگر در شماره رکعت‌های نماز مستحبی شک کند، چنانچه طرف بیشتر شک نماز را باطل می‌کند، باید بنا را بر کمتر بگذارد، مثلاً اگر در نافله صبح شک

ادامه مطلب »
Shopping Cart