2170- مرابطه با دیگران 64 > شرایط کسی که قصد سازندگی دارد

مروری بر مباحث گذشته بحث ما راجع‌به مرابطۀ با دیگران بود؛ یعنی همان‌طور که انسان وظیفه دارد خود را در ابعاد اعتقادی، اخلاقی و عملی بسازد، نسبت‌به دیگران هم وظیفه […]

2170- مرابطه با دیگران 64 > شرایط کسی که قصد سازندگی دارد ادامه مطلب »