232- قناعت

تعریف و ابعاد و راه تحصیل قناعت که؛ قناعت در مقابل حرص