۲۱۳۴- مرابطه در خانواده ۵۷

مروری بر مباحث گذشته بحث ما راجع‌به مرابطۀ با دیگران بود. در گذشته بحثی راجع‌به خودسازی داشتیم و گفتیم انسان نباید نسبت‌به دیگران بی‌تفاوت باشد. اوّل، مرابطۀ با نفس و …

۲۱۳۴- مرابطه در خانواده ۵۷ ادامه مطلب »