145- عصبیّت، کتمان حق

تعریف و چهار بعد درونی و بیرونی دنیوی و اخروی و ریشه‌های عصبیت زشت و زیبا: پیامد‌های عصبیت کفر و شرک و کتمان حق: ریشه عصبیت جبن و ترس و تطمیع است