مجموعۀ تأدیب غضب

دربارۀ این گروه:

مباحث موجود در کتابهای این دسته شامل رذایل و فضایلی است که از قوۀ غضبیه انسان نشات گرفته است.

سبد خرید

قیمت:

نوع جلد