مرور

کلام استاد

جنس کفاره

. آن چه که به عنوان کفاره داده می‌شود، باید جنس باشد که شکمش را پر کند. به تعبیر ما یک مد غذا که پخته باشد. لذا ما گفتیم که یک مد طعامی که می‌گویند حداقل یک چارک گندم است. مثلاً یک کیلو نان باشد. چون آب و نمک هم به آن اضافه می‌شود که

اقسام کفاره

در باب کفارات دو تا مسئله مطرح است کفاره‌هایی که با مجوز شرعی بوده و انسان افطار کرده اینها را یکجا می‌تواند به یک فقیر بدهد. مثلا یک ماه مبارک رمضان بیمار بود بعد هم تا سال آینده نتوانسته قضایش را بگیرد. سی روز، سی مد طعام به یک فقیر بدهد

مفطرات روزه – جنابت و تاخیر در غسل

مسائلی راجع‌به مفطرات گفته شد. مِن جمله اینکه انسان روزی که می‌خواهد در ماه مبارک رمضان روزه بگیرد هنگام طلوع فجر محدث به حدث اکبر جنابت نباشد. ‌ جلسۀ گذشته مسائلی را عرض کردم. حالا دو تا مسئلۀ دیگر عرض می‌کنم. اگر کسی شب ماه مبارک

مفطرات روزه – قضا و کفاره

اعمالی که روزه را باطل می‌کند. به طور کلی مفطرات سه دسته هستند یک دسته از مفطرات موجب می‌شود روزه باطل بشود و فقط قضای روزه به عهده بیاید و کفاره ندارد؛ از قبیل عمدا استفراغ کردن در حالی که روزه است. روزه باطل می‌شود قضای آن به عهده

کسانی که مجاز به افطار روزه هستند

مسائلی راجع‌ به روزه در جلسات گذشته عرض کردم. گروه یا گروه هایی هستند که از نظر شرعی مجاز هستند روزه خود را افطار کنند. در اوائل مسائلی که عرض کردم. مسئلۀ بیماری را مطرح کردم ولی یک دسته هستند که بر اثر کهولت سن توان روزه گرفتن ندارند یا

مفطرات روزه – جنب شدن

مسائلی راجع‌به مبطلات روزه گفته شد. اعمالی که موجب بطلان روزه می‌شود. یکی از آن اعمال این است که انسان در حالی که روزه است، کاری بکند که خودش را جنب کند که ‌ از دو راه ممکن است. یک: این است که به اختیار کاری کند که از او منی خارج بشود.

مفطرات روزه – استفراغ

مسائلی راجع‌ به مفطرات یعنی کارهایی که موجب بطلان روزه می‌شود عرض کردم. یکی از مفطرات این است که انسان در حالی که روزه است عمداً کاری بکند که آن موادی که در معده‌اش هست را در منطقه دهان بیاورد که از آن تعبیر می‌کنیم به استفراغ کردن،

مفطرات روزه – قسم دروغ

مسائلی راجع‌ به مفطرات عرض کردم. یکی از مفطرات این است که انسان در حالی که روزه است به خداوند یا پیغمبراکرم (صل الله علیه و آله و سلم) یا معصومین دروغ ببندد. حتی احتیاط واجب انبیاء و حضرت حضرت‌زهرا (سلام الله علیها) هم هست. این کار موجب

مفطرات روزه – جنب شدن و خوابیدن

یکی از مفطرات این است که انسان درحالی که روزه است در حال اختیار و عمد کاری کند که جنب بشود. حالا می‌خواهد جنابت با خروج منی باشد یا عمل آمیزشی؛ فرقی نمی‌کند. آنچه مبطل است جنابت است. در این رابطه مسائلی را عرض می‌کنم که از مفطرات شمرده

مفطرات روزه – سر زیر آب بردن 1

مسائلی راجع‌به مبطلات و مفطرات روزه عرض کردم. یکی از مفطرات این است که انسان با توجه به اینکه روزه است و در حال اختیار، تمام سر را یک دفعه عرفی زیر آب بکند که آب در یک دفعه عرفی همه آن را فرا بگیرد؛ این از مبطلات روزه است. من دو تا