خصوصیات شب و روز عرفه

موقعیتی استثنایی در اجابت دعا