باطن لیله قدر روضه تصویری

تولد شخصی و شخصیتی امام حسین(ع)

سه مطلب را به طور اختصار عرض می‌کنم و می‌خواهم تطبیق بدهم. اوّل در باب علل بحثی دارم. علّت‌ها را تقسیم بندی می‌کنند. می‌گویند یک علّت مُحْدثه داریم و یک […]

تولد شخصی و شخصیتی امام حسین(ع) ادامه مطلب »