احکام طهارت: مسئله 356

مسئله 356: نه چیز بر جنب مکروه است: اول و دوم: خوردن و آشامیدن، ولی اگر وضو بگیرد مکروه نیست. سوم خواندن بیشتر از هفت آیه از سوره‌هایی که سجده واجب ندارد، چهارم: رساندن جایی از بدن به جلد و حاشیه وبین خط های قرآن. پنجم: همراه داشتن قرآن. ششم: خوابیدن، ولی اگر وضو بگیرد یا به‌واسطه نداشتن آب، بدل از غسل تیمم کند، مکروه نیست. هفتم: خضاب کردن به حنا و مانند آن. هشتم: مالیدن روغن به بدن. نهم جماع کردن بعد از آن که محتلم شده، یعنی در خواب منی از او بیرون آمده است.

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
ایمیل برای