احکام نماز: مسئله 1189

مسئله 1189: اگر انسان شک کند که کثیر الشک شده یا نه، باید به دستور شک عمل نماید. وکثیر الشک تا وقتی یقین نکند که به حال معمولی مردم برگشته باید به شک خود اعتنا نکند.

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
ایمیل برای