فصل اوّل: احرام حجّ > واجبات اِحرام: مسئله 540

مسئله 540: اگر یادش نیاید که احرام نبسته مگر بعد از تمامی اعمال، حجش صحیح است ظاهراً و احتیاط مستحب آن است که اگر یادش آمد بعد از وقوف به عرفات و مشعر یا قبل از فارغ شدن از اعمال احرام ببندد و تمام کند حج را و در سال بعد اعاده کند.

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
ایمیل برای