فصل اوّل: احرام حجّ > واجبات اِحرام: مسئله 535

مسئله 535: احتیاط واجب آن است که کسی که از عمره‌ی تمتع فارغ شد و محل گردید از مکه خارج نشود بدون حاجت، و اگر حاجتی برای بیرون رفتن پیش آمد در صورتی که بداند پس از بازگشت. وقت کافی و توانایی برای احرام دارد، نیازی نیست محرم شود ولی اگر اطمینان ندارد. احتیاط واجب آن است که محرم شود به احرام حج و بیرون رود وبه همان احرام برای اعمال حج برگردد.

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
ایمیل برای