فصل سوم: وقوف به مشعر الحرام > حالات مختلف مورد ابتلا در وقوف به عرفات و مشعر: مسئله 567

مسئله 567: چون معلوم شد که وقوف به عرفات ومشعر اختیاری واضطراری دارند و از برای وقوف به مشعر دو قسم اضطراری است، پس به ملاحظه ادراک هر دو موقف یا یکی از آنها در وقت اختیاری یا اضطراری مفرداً و مرکباً وبه ملاحظه ترک عمدی یا جهلی یا نسیانی اقسام زیادی دارد که در این‌جا آنچهمورد ابتلاء ممکن است بشود ذکر می‌شود:

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
ایمیل برای