فصل سوم: وقوف به مشعر الحرام > واجبات وقوف به مشعر الحرام: مسئله 558

مسئله 558: بعد از آن که از وقوف به عرفات در مغرب شب دهم فراغت حاصل شد، باید کوچ کند به مشعر الحرام که محل معروفی است وحدود معینی دارد.

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
ایمیل برای