احکام اجاره

احکام اجاره: مسئله 2323

مسئله 2323: اگر پیش از ابتدای مدت اجاره، ملک به‌طوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده‌ای که شرط کرده‌اند نباشد، اجاره باطل می‌شود. و پولی که

ادامه مطلب »

احکام اجاره: مسئله 2324

مسئله 2324: اگر ملکی را اجاره کند و بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره به‌طوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده‌ای که شرط کرده‌اند نباشد،

ادامه مطلب »

احکام اجاره: مسئله 2326

مسئله 2326: اگر اجاره دهنده یا مستأجر بمیرد، اجاره باطل نمی‌شود. ولی اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد مثلاً دیگری وصیت کرده باشد که تا او زنده است منفعت خانه

ادامه مطلب »

احکام اجاره: مسئله 2319

مسئله 2319: اگر اجاره دهنده، یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صیغه ملتفت نباشد که مغبون است، می‌تواند اجاره را به‌هم بزند. ولی اگر در

ادامه مطلب »
سبد خرید