احکام استحاضه

احکام طهارت: مسئله 427

مسئله 427: مستحاضه قليله اگر بخواهد غير از نماز کارى انجام دهد که شرط آن وضو داشتن است، مثلاً بخواهد جايى از بدن خود را به خط قرآن برساند، بايد

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 428

مسئله 428: رفتن در مسجد مکه و مدينه و توقف در ساير مساجد وخواندن سوره‏اى که سجده واجب دارد، براى زن مستحاضه در صورتى‏که عمل به وظيفه غسل‏هاى واجب خود

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 420

مسئله 420: اگر استحاضه قليله زن پيش از نماز، متوسطه يا کثيره شود، بايد کارهاى متوسطه يا کثيره را که گفته شد انجام دهد. و اگر استحاضه متوسطه کثيره شود،

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 421

مسئله 421: اگر در بين نماز، استحاضه متوسطه زن کثيره شود، بايد نماز را بشکند و براى استحاضه کثيره غسل کند ووضو بگيرد و کارهاى ديگر آن‏را انجام دهد وهمان

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 433

مسئله 433: اگر زن بداند خونى که از او خارج مى‏شود خون زخم نيست و شرعاً حکم حيض و نفاس را ندارد، بنابر احتياط واجب، بايد به‏دستور استحاضه عمل کند؛

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 423

مسئله 423: اگر استحاضه کثيره زن متوسطه شود، بايد براى نماز اول عمل کثيره و براى نمازهاى بعد عمل متوسطه را به جا آورد. مثلاً اگر پيش از نماز ظهر

ادامه مطلب »