احکام استحاضه

احکام طهارت: مسئله ۴۲۱

مسئله ۴۲۱: اگر در بین نماز، استحاضه متوسطه زن کثیره شود، باید نماز را بشکند و براى استحاضه کثیره غسل کند ووضو بگیرد و کارهاى دیگر آن‏را انجام دهد وهمان

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله ۴۲۵

مسئله ۴۲۵: اگر استحاضه کثیره قلیله شود، باید براى نماز اول عمل کثیره وبراى نمازهاى بعد عمل قلیله را انجام دهد، و نیز اگر استحاضه متوسطه قلیله شود، باید براى

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله ۴۲۸

مسئله ۴۲۸: رفتن در مسجد مکه و مدینه و توقف در سایر مساجد وخواندن سوره‏اى که سجده واجب دارد، براى زن مستحاضه در صورتى‏که عمل به وظیفه غسل‏هاى واجب خود

ادامه مطلب »
سبد خرید