احکام حج

احکام حج: مسئله 2121

مسئله 2121: اگر برای تجارت مثلاً تا جده برود و مالی به‌دست آورد که اگر بخواهد از آن‌جا به مکه رود مستطیع باشد، باید حج کند ودر صورتی که حج

ادامه مطلب »

احکام حج: مسئله 2122

مسئله 2122: اگر انسان اجیر شود که از طرف کسی دیگر حج کند، چنانچه خودش نتواند برود و بخواهد دیگری را از طرف خودش بفرستد، باید از کسی که او

ادامه مطلب »

احکام حج: مسئله 2124

مسئله 2124: اگر در سال اولی که مستطیع شده به مکه رود و در وقت معینی که دستور داده‌اند به عرفات و مشعر الحرام نرسد چنانچه در سال‌های بعد مستطیع

ادامه مطلب »

احکام حج: مسئله 2113

مسئله 2113: حج: زیارت کردن خانه خدا و انجام اعمالی است که دستور داده‌اند در آن‌جا به جا آورده شود ودر تمام عمر بر کسی که این شرایط را دارا

ادامه مطلب »