احکام روزه مسافر

احکام روزه: مسئله 1775

مسئله 1775: کسی که نمی‌داند روزه مسافر باطل است اگر در سفر روزه بگیرد و در بین روز مسأله را بفهمد روزه‌اش باطل می‌شود. و اگر تا مغرب نفهمد روزه‌اش

ادامه مطلب »

احکام روزه: مسئله 1778

مسئله 1778: اگر مسافر پیش از ظهر به وطنش برسد، و در شهرهای بزرگ خارق العاده به محله‌اش برسد یا بجایی برسد که می‌خواهد ده روز در آن‌جا بماند، چنانچه

ادامه مطلب »

احکام روزه: مسئله 1770

مسئله 1770: مسافری که باید نمازهای چهار رکعتی را در سفر دو رکعت بخواند، نباید روزه بگیرد و مسافری که نمازش را تمام می‌خواند مثل کسی که شغلش مسافرت یا

ادامه مطلب »

احکام روزه: مسئله 1772

مسئله 1772: اگر غیر روزه رمضان روزه معین دیگری بر انسان واجب باشد بنابر احتیاط واجب نباید در آن روز مسافرت کند. و اگر در سفر باشد باید قصد کند

ادامه مطلب »
سبد خرید