احکام شرکت

احکام شرکت: مسئله ۲۲۳۹

مسئله ۲۲۳۹: اگر با سرمایه شرکت معامله‌ای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده چنانچه طوری باشد که اگر می‌دانستند شرکت درست نیست، به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله

ادامه مطلب »

احکام شرکت: مسئله ۲۲۳۶

مسئله ۲۲۳۶: هر وقت یکی از شریکها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند، اگر چه شرکت مدت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند، مگر آن‌که قسمت مشتمل، بر

ادامه مطلب »

احکام شرکت: مسئله ۲۲۳۷

مسئله ۲۲۳۷: اگر یکی از شریکها بمیرد، یا دیوانه، یا بیهوش شود یا سفیه شود و حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کند شریک‌های دیگر نمی‌توانند در

ادامه مطلب »

احکام شرکت: مسئله ۲۲۲۳

مسئله ۲۲۲۳: اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می‌گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثل دلاکها که قرار می‌گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند شرکت

ادامه مطلب »
سبد خرید