احکام شرکت

احکام شرکت: مسئله 2239

مسئله 2239: اگر با سرمایه شرکت معامله‌ای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده چنانچه طوری باشد که اگر می‌دانستند شرکت درست نیست، به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله

ادامه مطلب »

احکام شرکت: مسئله 2222

مسئله 2222: اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند، چنانچه هر کدام مقداری از مال خود را با مال دیگری به‌طوری مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود

ادامه مطلب »

احکام شرکت: مسئله 2233

مسئله 2233: شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند اگر زیاده روی ننماید و در نگه‌داری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود ضامن

ادامه مطلب »

احکام شرکت: مسئله 2223

مسئله 2223: اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می‌گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثل دلاکها که قرار می‌گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند شرکت

ادامه مطلب »

احکام شرکت: مسئله 2235

مسئله 2235: اگر تمام شریکها از اجازه ای که به تصرف در مال یکدیگر داده‌اند برگردند، هیچ کدام نمی‌توانند در مال شرکت تصرف کنند ، و اگر یکی از آنان

ادامه مطلب »

احکام شرکت: مسئله 2236

مسئله 2236: هر وقت یکی از شریکها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند، اگر چه شرکت مدت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند، مگر آن‌که قسمت مشتمل، بر

ادامه مطلب »

احکام شرکت: مسئله 2226

مسئله 2226: اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می‌کند یا بیشتر از شریک دیگر کار می‌کند بیشتر منفعت ببرد، یا شرط کنند کسی که کار نمی‌کند، یا

ادامه مطلب »

احکام شرکت: مسئله 2237

مسئله 2237: اگر یکی از شریکها بمیرد، یا دیوانه، یا بیهوش شود یا سفیه شود و حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کند شریک‌های دیگر نمی‌توانند در

ادامه مطلب »