احکام شرکت

احکام شرکت: مسئله 2239

مسئله 2239: اگر با سرمایه شرکت معامله‌ای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده چنانچه طوری باشد که اگر می‌دانستند شرکت درست نیست، به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله

ادامه مطلب »

احکام شرکت: مسئله 2228

مسئله 2228: اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می‌برند و اگر سرمایه

ادامه مطلب »

احکام شرکت: مسئله 2230

مسئله 2230: اگر معین نکنند که کدام یک از آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، هیچ یک از آنان بدون اجازه دیگری نمی‌تواند با آن سرمایه معامله کند.

ادامه مطلب »

احکام شرکت: مسئله 2231

مسئله 2231: شریکی که اختیار سرمایه شرکت با او است باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته‌اند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد، یا جنس

ادامه مطلب »

احکام شرکت: مسئله 2232

مسئله 2232: شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند، اگر بر خلاف قراردادی که با او کرده‌اند خرید و فروش کند و خسارتی برای شرکت پیش آید ضامن است، ولی

ادامه مطلب »

احکام شرکت: مسئله 2233

مسئله 2233: شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند اگر زیاده روی ننماید و در نگه‌داری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود ضامن

ادامه مطلب »

احکام شرکت: مسئله 2235

مسئله 2235: اگر تمام شریکها از اجازه ای که به تصرف در مال یکدیگر داده‌اند برگردند، هیچ کدام نمی‌توانند در مال شرکت تصرف کنند ، و اگر یکی از آنان

ادامه مطلب »

احکام شرکت: مسئله 2236

مسئله 2236: هر وقت یکی از شریکها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند، اگر چه شرکت مدت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند، مگر آن‌که قسمت مشتمل، بر

ادامه مطلب »

احکام شرکت: مسئله 2237

مسئله 2237: اگر یکی از شریکها بمیرد، یا دیوانه، یا بیهوش شود یا سفیه شود و حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کند شریک‌های دیگر نمی‌توانند در

ادامه مطلب »
سبد خرید