احکام قرض

احکام قرض: مسئله ۲۳۸۶

مسئله ۲۳۸۶: اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند، طلب‌کار پیش از تمام شدن آن مدت نمی‌تواند طلب خود را مطالبه نماید ولی اگر مدت نداشته باشد،

ادامه مطلب »