احکام قرض

احکام قرض: مسئله ۲۳۸۶

مسئله ۲۳۸۶: اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند، طلب‌کار پیش از تمام شدن آن مدت نمی‌تواند طلب خود را مطالبه نماید ولی اگر مدت نداشته باشد،

ادامه مطلب »

احکام قرض: مسئله ۲۳۸۷

مسئله ۲۳۸۷: اگر طلب‌کار طلب خود را مطالبه کند در صورتی‌که حق مطالبه داشته باشد، چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد، باید فوراً آن را بپردازد و اگر تأخیر

ادامه مطلب »

احکام قرض: مسئله ۲۳۸۹

مسئله ۲۳۸۹: کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد اگر کاسب است باید برای پرداخت بدهی خودش کسب کند، وکسی هم که کاسب نیست چنانچه بتواند کاسبی

ادامه مطلب »
سبد خرید