احکام قرض

احکام قرض: مسئله 2396

مسئله 2396: اگر کسی بخواهد پولی قرض کند وربا بدهد یا قرض بدهد و ربا بگیرد و به یکی از راه‌هایی که در بعض رساله‌های عملیه ذکر شده بخواهد از

ادامه مطلب »

احکام قرض: مسئله 2397

مسئله 2397: اگر لباسی را بخرد و بعداً از پولی که ربا گرفته، یا از پول حلالی که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد چنانچه موقع خریداری قصدش

ادامه مطلب »

احکام قرض: مسئله 2386

مسئله 2386: اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند، طلب‌کار پیش از تمام شدن آن مدت نمی‌تواند طلب خود را مطالبه نماید ولی اگر مدت نداشته باشد،

ادامه مطلب »

احکام قرض: مسئله 2387

مسئله 2387: اگر طلب‌کار طلب خود را مطالبه کند در صورتی‌که حق مطالبه داشته باشد، چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد، باید فوراً آن را بپردازد و اگر تأخیر

ادامه مطلب »

احکام قرض: مسئله 2388

مسئله 2388: اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته و اثاثیه منزل و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد و مطابق شأن او است چیزی نداشته باشد

ادامه مطلب »