احکام مسجد

احکام نماز: مسئله 907

مسئله 907: اگر مسجد را برای روضه‌خوانی چادر بزنند وفرش کنند وسیاهی بکوبند و اسباب چای در آن ببرند، درصورتی‌که این کارها به مسجد ضرر نرساند و مانع نماز خواندن

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 908

مسئله 908: بنابر احتیاط واجب مسجد را به طلا نباید زینت نمایند و همچنین نباید صورت چیزهایی که مثل انسان و حیوان روح دارد در مسجد نقش کنند، و نقاشی

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 910

مسئله 910: فروختن در و پنجره و چیزهای دیگر مسجد حرام است و اگر مسجد خراب شود، باید آنها را صرف تعمیر همان مسجد کنند، و چنانچه به‌درد آن مسجد

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 911

مسئله 911: ساختن مسجد و تعمیر مسجدی که نزدیک به خرابی می‌باشد مستحب است واگر مسجد طوری خراب شود که تعمیر آن ممکن نباشد، می‌توانند آن را خراب کنند و

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 912

مسئله 912: تمیز کردن مسجد و روشن کردن چراغ آن مستحب است، وکسی که می‌خواهد مسجد برود، مستحب است خود را خوشبو کند ولباس پاکیزه و قیمتی بپوشد، و ته

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 913

مسئله 913: وقتی انسان وارد مسجد می‌شود، مستحب است دو رکعت نماز به قصد تحیت و احترام مسجد بخواند، و اگر نماز واجب یا مستحب دیگری هم بخواند کافی است.

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 914

مسئله 914: خوابیدن در مسجد اگر انسان ناچار نباشد وصحبت کردن راجع به کارهای دنیا و مشغول صنعت شدن و خواندن شعری که نصیحت و مانند آن نباشد مکروه است.

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 901

مسئله 901: اگر نتواند مسجد را تطهیر نماید، یا کمک لازم داشته باشد وپیدا نکند، تطهیر مسجد بر او واجب نیست، ولی اگر بی‌احترامی به مسجد باشد، بنابر احتیاط واجب،

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 902

مسئله 902: اگر جایی از مسجد نجس شود که تطهیر آن بدون کندن یا خراب کردن ممکن نیست باید آن‌جا را بکنند، یا اگر خرابی زیاد لازم نمی‌آید خراب نمایند،

ادامه مطلب »
سبد خرید