احکام مُساقات

احکام مُساقات: مسئله 2361

مسئله 2361: اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است، ومیوه مال مالک می‌باشد و کسی که کار می‌کند نمی‌تواند مطالبه اجرت نماید ولی اگر باطل

ادامه مطلب »